Czym jest 1,5 procent podatku?

Ustawa z 1 stycznia 2004 roku O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pewnym stopniu reguluje kwestie podatkowe. Daje ona podatnikowi możliwość przekazania 1,5 procenta swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).  Wypełniając deklarację podatkową, podatnik wskazuje cel, na jaki ma zostać przeznaczona kwota równa 1,5 procentowi podatku dochodowego obliczonego w rozliczeniu PIT.

1,5 procent podatku nie jest równoznaczny darowiźnie, mimo że jego przekazanie też jest dobrowolne. Darowizna podlega opodatkowaniu lub jest z niego zwolniona, natomiast 1 procent podatku jest częścią obliczonego podatku dochodowego przekazywanego do skarbu państwa.

1,5% podatku dla OPP

1,5 procent podatku może przekazać każdy podatnik, który rozlicza przychody podlegające opodatkowaniu, pod warunkiem, że we właściwym urzędzie skarbowym złoży prawidłowo wypełnioną deklarację PIT. Kwota 1 procenta podatku może zostać wskazana zarówno w zeznaniu podatkowym złożonym w terminie, jak i w korekcie deklaracji podatkowej, jeśli zaistnieje potrzeba złożenia wyjaśnień przed organem podatkowym.

Organizacje pożytku publicznego, które na mocy ustawy zyskują prawo do otrzymywania 1 procenta podatku, ujęte są w co roku aktualizowanym wykazie przygotowywanym i publikowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jednym z warunków decydujących o wpisaniu ich na listę jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej. Dlatego też wśród OPP najczęściej znajdują się stowarzyszenia i fundacje prowadzące ego typu działalność.

Kwota wskazana w rozliczeniu PIT zostaje przekazana na konto wybranej OPP przez naczelnika urzędu skarbowego. Podatnik musi jedynie wpisać w formularzu PIT jej dane, czyli nazwę i przypisany jej numer KRS. Przed uzupełnieniem danych warto sprawdzić status OPP i jej prawo do korzystania z tej formy pomocy.

Podstawy prawne działalności OPP

1 stycznia 2004 roku na mocy ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie OPP zyskały uprawnienia i przywileje, nie tylko regulujące ich działalność, ale też pozwalające na stałe jej prowadzenie. Organizacje prowadzące działalność społecznie użyteczną mogą liczyć na wsparcie podatników, którzy przy rozliczeniu PIT mogą dla przekazać 1,5 procent podatku na wybrany przez siebie cel. Wiele fundacji i stowarzyszeń może kontynuować działalność właśnie dzięki tej formie wsparcia finansowego.

Organizacja pożytku publicznego może liczyć na przywileje tylko wówczas, gdy wywiąże się z obowiązków przewidzianych w ustawie. Jeśli nie dopełni zobowiązań, straci szansę na skorzystanie z pomocy jaką jest 1,5 procent podatku. O tym, czy organizacji przysługują określone ustawą przywileje decyduje tzw. nadzór nad działalnością OPP, który decyduje o wywiązaniu się fundacji czy stowarzyszenia z realizacji przewidzianych w statutach zadań publicznych.

Jeśli organizacja pożytku publicznego wywiąże się ze swoich obowiązków i w terminie dopełni niezbędnych formalności, zostaje wpisana na oficjalną listę OPP, która co roku jest aktualizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i udostępniania na stronie Biuletynu Informacji. Wykaz jest opracowywany, by ułatwić podatnikom weryfikację organizacji prowadzących działalność społecznie użyteczną i mogących ubiegać się o pomoc w formie 1 procenta podatku. Każdej organizacji pożytku publicznego zostaje w nim przypisany numer KRS, który podatnik powinien wpisać do deklaracji PIT, przekazując 1 procent podatku.

1,5 procent podatku w rozliczeniu PIT

Przekazując 1,5 procent podatku, można w rozliczeniu podatkowym wskazać nie tylko konkretną organizację pożytku publicznego, ale też tzw. cel szczegółowy. Konkretyzuje on formę pomocy i wskazuje z imienia i nazwiska osobę, której OPP powinna udzielić wsparcia finansowego.

Warto wiedzieć: Nawet jeśli podatnik już od kilku lat przekazuje 1 procent podatku dla wybranej OPP, zawsze należy sprawdzić aktualne dane znajdujące się w oficjalnym wykazie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zmianie mógł ulec numer rachunku bankowego organizacji lub jej status, gdyby utraciła prawo do przywilejów gwarantowanych ustawą.

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na rzecz Fundacji Onkologicznej Alivia: 

Alivia juz od ponad 12 lat pomaga chorym na raka w finansowaniu nierefundowanych terapii, konsultacji, niezbędnych badań i dojazdów do ośrodka leczenia. Rozlicz PIT i przekaż 1,5% podatku dla chorych na raka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli dalej pomagać chorym walczyć o najlepsze leczenie, ich zdrowie i dłuższe życie. Pomóż nam walczyć dalej! Wpisz w swoją deklarację KRS 0000358654

https://alivia.org.pl/wspieraj/1procent/

2 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *