skarbonka

Ulga za darowiznę dla fundacji

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym darowizną są wszystkie przedmioty bądź środki pieniężne przekazane bezinteresownie. Oznacza to, że darczyńca w zamian nie otrzymuje żadnych świadczeń. Pamiętajmy jednak, że ustawodawca w celu promowania tej możliwości i jej rozpowszechniania, pozwala darczyńcom na skorzystanie z tzw. ulgi za darowizny.

Darowiznę można przekazać organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów pożytku publicznego, a w roku podatkowym, w którym darowizna nastąpiła podstawa opodatkowania darczyńcy będzie pomniejszona o darowaną kwotę. Darowizna może być przekazana nie tylko fundacji, ale też innym organizacjom pozarządowym. Obdarowana organizacja nie musi mieć statusu OPP.

Uwaga: W naszym artykule skupiamy się na osobach fizycznych, ale darczyńcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Istotne jest to, że przekazane środki muszą być własnością darczyńcy.

Jeżeli darowizna nastąpiła w roku 2015, rozliczenie za ten rok może uwzględniać darowizny. Odliczenia kwoty, jaką podarowaliśmy dokonuje się od dochodu podatnika. Kontynuując, dzięki przekazanej darowiźnie można nawet uniknąć kolejnego, wyższego progu podatkowego. Maksymalna kwota jaką można odliczyć jest obliczana jako 6% rocznego dochodu podatnika. Jednym krótki zdaniem, pomagając innym bezinteresownie, możemy jednak coś zyskać. Nie tylko satysfakcję, ale również korzyści materialne.

Wyjaśniając na początku bardzo skrótowo:

 • od kwoty dochodu odliczamy kolejno: koszty uzyskania przychodu, składki ZUS oraz przekazaną darowiznę (maksymalnie 6% dochodu),
 • podatek należny od tak obliczonej kwoty wynosić będzie 18%.

Istotne jest, że ulga za darowiznę jest odliczeniem zupełnie innym niż 1,5% na OPP. Ulga dotyczy odliczenia darowizn, które podarowaliśmy z własnych środków. Natomiast 1% przekazujemy od podatku, który i tak musimy zapłacić (urzędowi skarbowemu lub jednej z OPP). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby ta sama organizacja otrzymała od podatnika darowiznę oraz kwotę 1% należnego podatku.

UWAGA! Przedsiębiorca, który rozlicza się na postawie PIT-36L oraz PIT-16A (karta podatkowa i podatek liniowy) nie może skorzystać z ulgi za darowizny.

Rozliczenia darowizny w zeznaniu składanym do Urzędu Skarbowego dokonuje się w załączniku PIT/O, w którym wpisać należy kwotę darowizny, kwotę odliczenia oraz wszystkie dane, dzięki którym obdarowany będzie mógł być zidentyfikowany (nazwa, adres). Udowodnić, że darowizna została poczyniona jest bardzo łatwo – w przypadku darowizn pieniężnych wystarczy dowód wpłaty na konto organizacji, natomiast w przypadku darowizn rzeczowych należy sporządzić na piśmie umowę darowizny. Podpisują ją obie strony – darczyńca i obdarowany, ponadto powinniśmy dysponować oświadczeniem obdarowanego, że taką darowiznę otrzymał. Najlepiej, jeżeli te dwa dokumenty są scalone.

Czym jest działalność pożytku publicznego i jakie dziedziny obejmuje?

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do celów pożytku publicznego można zaliczyć:

 • pomoc społeczną;
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • nieodpłatną pomoc prawną;
 • działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywną;
 • upowszechnianie i wspieranie tradycji narodowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
 • działalność dot. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową bezrobotnych;
 • działalność na rzecz osób starszych;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność wspierającą rozwój gospodarki, techniki, wynalazczości;
 • działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnych;
 • naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę, wychowanie;
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
 • kulturę, sztukę, dziedzictwo narodowe;
 • wspieranie kultury fizycznej;
 • turystykę i krajoznawstwo;
 • ekologię i ochronę zwierząt;
 • porządek i bezpieczeństwo państwa;
 • obronność państwa i Siły Zbrojne RP;
 • ochronę i upowszechnianie wiedzy o ochronie praw człowieka i swobód obywatelskich;
 • ratownictwo i ochronę ludności;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, wojen w Polsce i za granicą;
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 • promocję wolontariatu;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej (od 2016 r.);
 • działalność w zakresie poradnictwa obywatelskiego (od 2016 r.);
 • ochronę praw konsumentów;
 • działalność na rzecz rodziny oraz ochronę praw dziecka;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalność na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Katalog jest więc bardzo szeroki. Każdy podatnik znajdzie z pewnością podmiot, który chciałby wspierać. Wybór jest trudny, ponieważ organizacji jest bardzo wiele i każda z nich potrzebuje wsparcia podatników.

Pamiętajmy, że odliczenie jest bardzo proste, a ustawodawca daje podatnikom ogromne możliwości pomocy potrzebującym organizacjom. Wspierajmy je, pamiętajmy, że być może również my będziemy korzystać z ich nieocenionej pomocy. Wystarczy wypełnić nieskomplikowany załącznik jakim jest PIT/O. Przecież warto pomagać.

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na rzecz Fundacji Onkologicznej Alivia: 

Alivia juz od ponad 12 lat pomaga chorym na raka w finansowaniu nierefundowanych terapii, konsultacji, niezbędnych badań i dojazdów do ośrodka leczenia. Rozlicz PIT i przekaż 1,5% podatku dla chorych na raka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli dalej pomagać chorym walczyć o najlepsze leczenie, ich zdrowie i dłuższe życie. Pomóż nam walczyć dalej! Wpisz w swoją deklarację KRS 0000358654

Dowiedz się więcej: https://alivia.org.pl/wspieraj/1procent/

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!