pieniądze

Jak rozliczyć zasiłek (dla bezrobotnych, macierzyński i inne)

Niekóre zasiłki, np. zasiłek macierzyński albo zasiłek dla bezrobotnych są opodatkowane i należy wykazać je w zeznaniu podatkowym, inne jednak, np. zasiłki socjalne są zwolnione z podatku.

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom zarejestrowanym w urzędzie pracy, które w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywały pracę i płaciły składki na ZUS przez co najmniej 365 dni.

Od zasiłku dla bezrobotnych trzeba zapłacić podatek. Urząd pracy do końca lutego wystawia zeznanie PIT-11 a podatnik podaną tam kwotę przychodu powinien przepisać do formularza PIT-37, do wiersza „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 4”. Taki sam sposób rozliczenia dotyczy również dodatku aktywizacyjnego, jaki mogą otrzymywać bezrobotni z prawem do zasiłku, którzy podjęli pracę z wynagrodzeniem poniżej płacy minimalnej.

Zasiłek celowy z MOPS

MOPS może przyznać zasiłek celowy, aby umożliwić zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, na przykład zakupu leków, żywności czy odzieży. Przeznaczony jest również dla osób bezdomnych lub innych, które nie mają możliwości uzyskania świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczenia z pomocy społecznej, w tym zasiłki celowe (jednorazowe) są zwolnione z opodatkowania. W związku z tym nie wykazuje się ich w rozliczeniu rocznym.

Dotyczy to także zasiłku losowego na cele edukacyjne dzieci. Zasiłek ten może zostać przyznany dziecku, którego rodzinie został przyznany zasiłek celowy w związku ze stratami poniesionymi w wyniku zdarzeń atmosferycznych (np. huragan, powódź).

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przeznaczony jest dla osób, które z powodu choroby albo wypadku stały się czasowo niezdolne do pracy.

Osoby, które otrzymywały zasiłek chorobowy dostają od ZUSu deklarację PIT-11A, z której kwoty muszą przepisać na formularz PIT-37 do wiersza 5 („inne źródła”) lub ewentualnie do PIT-36, jeżeli uzyskiwały dochody, które wykazuje się na tym formularzu.

W takiej samej sytuacji są osoby, które po wyczerpaniu okresu płatności zasiłku chorobowego dostawały zasiłek rehabilitacyjny.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ZUSu wypłacanym w okresie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub rodzicielskiego. Mogą z niego skorzystać podatnicy objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Zasiłek macierzyński nie należy do źródeł dochodu zwolnionych z opodatkowania, w związku z czym rodzic ma obowiązek wykazać go w zeznaniu podatkowym. Odpowiednim formularzem jest PIT-37 (lub PIT-36 w zależności od źródła pozostałych dochodów), gdzie kwotę otrzymanego zasiłku, wykazaną na otrzymanym formularzu PIT-11A, trzeba wpisać w wierszu „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 4”.

W taki sam sposób rozliczają się osoby, które otrzymywały zasiłek ojcowski.

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przyznaje ZUS osobie, która nie może wykonywać pracy, ponieważ opiekuje się chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny albo zdrowym dzieckiem do 8 roku życia, na przykład w sytuacji zamknięcia przedszkola.

Podatnicy, którzy otrzymywali taki zasiłek dostają od ZUSu deklarację PIT-11A i na jej podstawie wypełniają PIT-37 lub PIT-36. Przychód należy wpisać do wiersza „inne źródła”.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie dla członka rodziny albo innej osoby lub instytucji (np. pracodawcy, domu pomocy społecznej), który pokrył koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy należy do źródeł dochodu zwolnionych z podatku dochodowego, dlatego osoba, która taki zasiłek otrzymała nie musi wykazywać go w rozliczeniu podatkowym.

Zapomogi otrzymane w razie śmierci zwolnione są z podatku do kwoty 2280 zł.

Zasiłek przedemerytalny

O przyznanie zasiłku przedemerytalnego mogą starać się osoby posiadające długoletni staż pracy, które utraciły zatrudnienie.

Do końca lutego osobom pobierającym ten zasiłek ZUS wystawia formularz PIT-40A. Jeżeli podatnik nie uzyskiwał innych dochodów, nie korzysta z ulg podatkowych ani nie chce przekazać 1% podatku na OPP, nie musi składać zeznania rocznego. W przeciwnym wypadku, kwoty wykazane na PIT-40A powinien przepisać do PIT-37 do wiersza „Emerytury – renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy”.

Dowiedz się więcej: Jaki PIT dla emeryta

Zasiłek rodzinny

Świadczenia rodzinne są zwolnione z opodatkowania. Do świadczeń rodzinnych należą:

 • zasiłek rodzinny,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (tzw. zasiłek wychowawczy),
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenia pielęgnacyjne,
 • zapomoga wypłacana przez gminę,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe).

W związku ze zwolnieniem powyższych świadczeń z opodatkowania, nie należy wykazywać ich w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zwolnione z podatku są także świadczenia rodzinne otrzymywane z zagranicy.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje z MOPSu osobom niezdolnym do pracy. Tak jak inne świadczenia z pomocy społecznej, nie podlega podatkowi dochodowemu, dlatego nie wykazuje się go w zeznaniu rocznym.

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy przysługuje pracownikowi, który ma zmniejszoną sprawność do pracy i którego wynagrodzenie uległo obniżeniu z powodu poddania się rehabilitacji zawodowej.

Jest to zasiłek z ZUSu i podobnie jak w przypadku innych zasiłków tego typu, należy wykazać go na formularzu PIT-37 (lub PIT-36) na podstawie deklaracji PIT-11A otrzymanej od ZUSu.

W prawidłowym wypełnieniu formularza PIT pomoże Ci nasz bezpłatny program do rozliczenia PIT.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!