rodzina z dziećmi

Jak rozliczyć ulgę na dziecko w 2016 r.?

Rozliczenie podatku PIT za 2015 rok przynosi kilka znaczących jednak nie rewolucyjnych zmian. Jedną z nich jest likwidacja załącznika PIT-UZ, który obecnie znajduje się w deklaracji głównej PIT-36 oraz PIT-37. W deklaracjach głównych dodano nową sekcję o nazwie: „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”, w którym znajdują się informacje o:

  • składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • różnicy między kwotą przysługującego odliczenia na dzieci, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym,
  • przysługującej kwocie różnicy z tytułu dodatkowego zwrotu ulgi na dziecko,
  • łącznej kwocie zwrotu.

Dla przypomnienia: Załącznik PIT/UZ został wprowadzony na początku 2015 r. aby umożliwić pełne wykorzystanie ulgi na dzieci rodzicom ze stosunkowo niskim podatkiem dochodowym. Przykładowo, rodzice dwójki dzieci, którym przysługiwało 2224,08 zł ulgi, ale których podatek dochodowy wynosił 2000 zł, w załączniku PIT/UZ musieli wpisać 224,08 zł. Od stycznia 2016 r. ta sama rodzina nie musi już składać PIT/UZ, tylko wypełnić sekcję „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci” w formularzu PIT-37 lub PIT-36. Należy wpisać tam takie same dane, jakie rok temu wpisywali w PIT/UZ.

Wysokość ulgi na dzieci

Wysokość kwot ulgi na dzieci jaką można odliczyć od podatku reguluje art. 27f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. Poz. 361, z późn. zm.). Kwotę ulgi oblicza się od dochodu obliczonego na podstawie art. 27 w/w ustawy czyli od kwoty dochodu brutto, od której odejmuje się kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ulgę stosuje się na każde małoletnie dziecko.

Kwoty ulgi na dzieci nie uległy zmianie w 2016 roku. Kwota ulgi na pierwsze i drugie dziecko wynosi 92,67 zł miesięcznie czyli 1 112,04 zł rocznie na jedno dziecko. Ulga na trzecie dziecko wynosi 166,67 zł miesięcznie czyli 2 000,04 rocznie. Natomiast ulga na czwarte i każde kolejne dziecko wynosi 225,00 zł miesięcznie czyli 2 700,00 zł rocznie.

Limit dochodu do ulgi na dzieci

Z ulgi na pierwsze dziecko mogą skorzystać ci rodzice będący w związku małżeńskim, których łączny dochód nie przekroczył w roku podatkowym kwoty 112 000,00 zł lub nie będących w związku małżeńskim, których samodzielny dochód nie przekroczył w roku podatkowym kwoty 56 000,00 zł. Osoby samotnie wychowujące dziecko obowiązuje limit 112 000,00 zł, jednak należy pamiętać, że nie każda osoba, która nie jest w związku małżeńskim, jest „osobą samotnie wychowującą dziecko”. Liczy się tu faktyczna sytuacja danej osoby, a nie jej stan cwyilny.

Rodzice, którzy wychowują dwójkę lub więcej dzieci mogą skorzystać z ulgi niezależnie od wysokości swojego dochodu.

Inne ważne informacje o uldze na dziecko

  1. Z odliczenia może skorzystać każdy podatnik, który sprawował nad małoletnimi dziećmi władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeśli zamieszkiwało dziecko razem z nim, sprawował opiekę jako rodzina zastępcza dla dziecka na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
  2. Z odliczenia można skorzystać bez względu na wiek dziecka, jeśli otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
  3. Ulga należy się również na dzieci do 25 roku życia, które uczą się w szkołach jeżeli w roku podatkowym 2015 nie uzyskały dochodów w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.
  4. Odliczenie przysługuje za pełne miesiące kalendarzowe, z możliwością rozliczenia dziennego w przypadku zmiany prawa do władzy rodzicielskiej lub opieki nad dzieckiem.
  5. Kwota odliczenia dotyczy obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przy czym kwotę ulgi można rozdzielić w dowolnych proporcjach na poszczególnych rodziców.
  6. Rozliczenie ulgi może być dokonane wyłącznie przez podatnika, a nie przez płatnika w zeznaniu składanym za podatnika na jego wniosek.

Obejrzyj film przedstawiający jak wypełnić PIT-37 i rozliczyć ulgę na dziecko:

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!