ulga prorodzinna 2015

PIT – Ulga na dziecko (prorodzinna)

ulga na dzieciUlga na dziecko (prorodzinna) umożliwia odpisanie od podatku ustalonych w ustawie o podatku dochodowym kwot.

Od początku 2015 roku obowiązują zmiany w uldze prorodzinnej. Na większe ulgi mogą liczyć rodzice wychowujący 3 lub więcej dzieci. Możliwe jest również otrzymanie całości ulgi w przypadku niemożliwości odliczenia całej przysługującej kwoty w formularzu PIT ze względu na niski podatek.

Komu przysługuje ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna przysługuje podatnikowi, który w danym roku rozliczeniowym:

  • posiadał tzw. władzę rodzicielską;
  • pełnił funkcję opiekuna prawnego (dziecko mieszkało z nim);
  • sprawował opiekę w ramach rodziny zastępczej.

Prawo do odliczenia ulgi mają także rodzice lub opiekunowie dziecka pełnoletniego, jeżeli uczy się, a nie ukończyło jeszcze 25. roku życia. Odliczenie przysługuje także w przypadku, gdy dziecko pracowało w danym roku, ale tylko wtedy, jeżeli jego dochód nie przekroczył sumy 3 091 zł brutto. Kwota ta dotyczy dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, ryczałtem ewidencjonowanym (poza ryczałtowym opodatkowaniem najmu lokalu), podatkiem tonażowym i podatkiem liniowym. Dziecko może więc np. czerpać nieograniczone dochody z tytułu najmu – odliczenie nadal będzie możliwe. Ulga na dziecko przepada, jeśli weźmie ono ślub.

Ulga prorodzinna przysługuje także na dorosłe dzieci (bez limitu wieku), otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny.

Stawki ulgi na dzieci

Ulga na 1 dziecko

W przypadku wychowywania tylko 1 dziecka otrzymanie ulgi prorodzinnej uzależnione jest od wysokości dochodów oraz od tego, czy jesteśmy w związku małżeńskim.

Single, wdowcy, rozwodnicy, w związku małżeńskim przez część roku

Powyższe osoby mają prawo do ulgi prorodzinnej jeżeli ich dochody nie przekraczają 56 000 zł rocznie, co oznacza niecałe 4700 zł miesięcznie. Osoby takie mogą odliczyć od podatku 92,67 zł za każdy miesiąc.

W związku małżeńskim przez cały rok

W przypadku małżeństw liczy się ich łączny dochód. Uprawnienia do ulgi prorodzinnej posiadają, jeżeli ich dochód nie przekroczył 112 000 zł. Kwota ulgi jest taka sama jak dla osób nie będących w związku małżeńskim, albo tylko przez część roku – 92,67 zł/msc.

Ulga na 2 dzieci

Jeżeli posiadasz dwoje dzieci, za każde z nich możesz odliczyć od podatku 92,67 zł za miesiąc (1112,04 zł za rok), niezależnie od wysokości dochodów.

Ulga na 3 dzieci

Rodzice wychowujący 3 dzieci za dwoje z nich mogą odliczyć 92,67 zł za miesiąc natomiast za trzecie dziecko 166,67 zł za miesiąc (2000,04 zł za rok). Kwota ulgi za trzecie dziecko została zwiększona ze 139,06 zł, jakie obowiązywało w rozliczeniu za 2013 rok. Daje to więc podwyżkę o 27,61 zł miesięcznie.

Ulga na 4 dzieci

Jeśli wychowujesz 4 dzieci, za dwoje z nich odliczysz po 92,67 zł za miesiąc. Za trzecie ulga wyniesie 166,67 zł za miesiąc a za czwarte 225 zł za miesiąc (2700 zł za rok). Kwota ulgi za czwarte dziecko w rozliczeniu za 2013 rok wynosiła 185,34 zł, czyli o 39,66 zł mniej niż obecnie.

Ulga na więcej dzieci

Za każde kolejne dziecko ulga prorodzinna wynosi 225 zł za miesiąc.

Pełne odliczenie ulgi na dzieci

Ulga prorodzinna jest odliczana od podatku, a nie od dochodu jak większość ulg. Z tego powodu może zdarzyć się, że wysokość przysługującej ulgi na dzieci będzie wyższa niż podatek dochodowy. Dotychczas, w takim wypadku nadwyżka ulgi na dzieci przepadała, co było krzywdzące dla rodzin z niskimi dochodami, które z tego względu miały również niski podatek dochodowy. Na początku 2015 roku wejdą jednak w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi będzie można zażądać zwrotu nadwyżki (różnicy między ulgą prorodzinną a podatkiem dochodowym). W takim celu będzie trzeba wypełnić załącznik PIT/UZ.

Kwota wykazana w załączniku PIT/UZ nie może jednak przekroczyć sumy składek na ZUS i na NFZ. Rodzice, którzy nie pracowali i w związku z tym nie przekazywali składek, nadal nie skorzystają z ulgi na dzieci.

Zmiany dotyczą rozliczenia PIT od 2014 roku. Osoby, którym przepadła nadwyżka ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2013 lub wcześniejsze lata, nie odzyskają tej kwoty.

Przeczytaj też: PIT/UZ a zasiłek rodzinny

Ulga prorodzinna – dokumenty

Organy kontroli skarbowej w trakcie ewentualnej kontroli mogą zażądać dokumentów potwierdzających prawo do ulgi. Należą do nich:

  • odpis aktu urodzenia dziecka;
  • zaświadczenie z sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego;
  • dokument potwierdzający ustalenie rodziny zastępczej;
  • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (dotyczy pełnoletniego potomstwa).

W samym zeznaniu podatnik powinien podać liczbę dzieci oraz ich numery PESEL – jeżeli nie mają jeszcze numeru, to wystarczą ich imiona, nazwisko i data urodzenia.

Ulga na dziecko a rozwód

Ulga na dziecko przysługuje również po rozwodzie, jeżeli rodzic posiada władzę rodzicielską i sprawuje opiekę nad dzieckiem. Dotyczy to również rodziców, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską (np. prawo do decydowania tylko w najważniejszych sprawach dotyczących dziecka). Ustawa nie precyzuje w jaki sposób należy dokonać podziału ulgi na dziecko między rozwiedzionych małżonków, powinni zatem razem dojść do porozumienia w tej kwestii. Mogą podzielić ulgę po połowie, może większą część odliczyć jeden rodzic, a drugi mniejszą, albo może skorzystać z ulgi tylko jeden z rodziców. Nie może jednak dojść do sytuacji, w której suma odliczenia dokonana przez obu rodziców przekracza przysługującą kwotę ulgi.

Za ile miesięcy przysługuje ulga prorodzinna

Rodzice małych dzieci często mają wątpliwości za ile miesięcy mogą odliczyć ulgę. Przepisy są w tym względzie korzystne dla rodziców, tzn. ulgę mogą odliczyć również za miesiąc, w którym urodziło się dziecko. Jeśli zatem dziecko urodziło się np. 15 listopada, rodzice mogą odliczyć ulgę za listopad i grudzień.

W podobnej sytuacji są rodzice dziecka, które ukończyło w trakcie roku 25. rok życia. Jeżeli urodziny odbyły się przykładowo 5 marca, ulga obowiązuje za trzy miesiące. W przypadku dzieci, które w trakcie roku ukończyły naukę, sytuacja jest podobna – ulga przysługuje również za miesiąc, w którym dziecko kończyło naukę. Rodzice maturzystów mogą odliczyć ulgę również za miesiące wakacyjne.

Ulga za dziecko dziecka?

Niektórzy podatnicy pytają, co w sytuacji, kiedy ich dziecko (niepełnoletnie albo poniżej 25. roku życia i uczące się) urodziło dziecko. Zdarza się, że takie dziecko jest utrzymywane nie przez córkę, ale przez jej rodziców, a więc dziadków tego dziecka. Niestety, ustawa nie przewiduje możliwości odliczenia w takiej sytuacji ulgi za wnuczka. Odliczenie takie jest możliwe tylko wtedy, kiedy dziadkowie są prawnymi opiekunami dziecka, czyli kiedy jego rodzice nie pełnią tej funkcji (np. zostali pozbawieni praw rodzicielskich albo zmarli).

 

Przeczytaj też: jak rozliczyć ulgę na dziecko.

Uwaga: Ulgi prorodzinnej nie należy mylić z zasiłkiem rodzinnym.

Zobacz jak rozliczyć się z małżonkiem i skorzystać z ulgi na dziecko korzystając z naszego programu, który umożliwia rozliczenie PITu online.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!