portfel z pieniędzmi

Co jest zwolnione z podatku dochodowego (PIT)

portfel z pieniędzmiNależy pamiętać, iż nie każdy dochód uzyskany przez osobę fizyczną podlega opodatkowaniu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 ust. 1 wymienia rodzaje dochodów, które zwolnione są z opodatkowania. Katalog zawarty w wyżej wymienionym artykule wymienia ponad 100 rodzajów dochodów, dlatego na potrzeby niniejszego opracowania wskazujemy te, które są najczęściej spotykane. Dochody zwolnione z opodatkowania, można podzielić na kilka kategorii:

Dochody o charakterze socjalnym:

 1. dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, świadczenia z pomocy społecznej,
 2. zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych,
 3. alimenty na rzecz dzieci, a także świadczenia otrzymywane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Alimenty na rzecz osób innych niż dzieci zwolnione są z opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej 700 złotych,
 4. odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe,
 5. świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym.

Dochody o charakterze odszkodowawczym:

Zwolnione z opodatkowania są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia z wyjątkiem:

 1. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 2. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
 3. otrzymania ich ugodą inną niż ugodą sądową. Niestety odszkodowanie otrzymane na podstawie ugody zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń podlega opodatkowaniu.

Dochody kapitałowe:

 1. przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 2. przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni,
 3. przychody otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki,
 4. dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w tym uzyskane w związku z wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego.

Dochody studentów i uczniów:

 1. stypendia,
 2. kwoty umorzonych pożyczek studenckich lub kredytów studenckich,
 3. świadczenia pomocy materialnej,
 4. wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty. Nie każde wygrane i nagrody są zwolnione z opodatkowania.

Dochody z nagród i wygranych

 1. wygrane w kasynach gry oraz w grach bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych,
 2. wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audiotekstowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 złotych, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!