Podatnik i płatnik PIT

W skrócie można powiedzieć, że podatnik to pracownik a płatnik to pracodawca.

Podatnik

Podatnikiem jest osoba fizyczna bądź prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a podlegająca obowiązkowi podatkowemu zgodnie z ustawą podatkową. Podatnik jest zobowiązany do terminowego ujawniania źródeł przychodu, zgłaszając w deklaracji podatkowej dochód uzyskany w ciągu roku podlegający opodatkowaniu. Zeznanie podatkowe składane przez podatnika w Urzędzie Skarbowym powinno zawierać kwotę odpowiadającą wysokości podatku wyliczoną na podstawie uzyskanych dochodów. Przy obliczaniu podatku podatnik ma prawo uwzględnić obowiązujące przepisami ulgi i odliczenia.

Wszelkie uchybienia podatnik winien wyjaśnić organom podatkowym zgodnie z nałożonym na niego obowiązkiem podatkowym. Podobnie informacja o zmianach w stanie faktycznym powinna zostać przekazana organom podatkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.

Płatnik PIT

Mianem płatnika określa się podmiot zobowiązany przepisami do obliczania, pobierania, a następnie uiszczania podatku należnego. Obowiązek ten wynika z ustawy podatkowej i winien zostać wykonany zgodnie z określonym w niej terminem i względem właściwego organu podatkowego.

Płatnikiem może być:

  • zakład pracy,
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • placówki naukowe,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podatnik a płatnik

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik ma obowiązek przedstawić organom podatkowym informacje dotyczące dochodów i wszystkich pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

Płatnik w imieniu podatnika zobligowany jest do obliczania wysokości pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych i odprowadzania go do organu podatkowego. Zaliczka na podatek dochodowy pobierana jest przez płatnika z dochodów uzyskiwanych przez podatnika i przekazywana organom podatkowych. Informacją roczną potwierdzającą wywiązanie się obowiązku jest złożona w terminie deklaracja PIT-11, świadcząca o wysokości dochodów podatnika. Zaliczka przekazywana jest do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika Urzędu Skarbowego.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!