Podatnik i płatnik PIT

W skrócie można powiedzieć, że podatnik to pracownik a płatnik to pracodawca.

Podatnik

Podatnikiem jest osoba fizyczna bądź prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a podlegająca obowiązkowi podatkowemu zgodnie z ustawą podatkową. Podatnik jest zobowiązany do terminowego ujawniania źródeł przychodu, zgłaszając w deklaracji podatkowej dochód uzyskany w ciągu roku podlegający opodatkowaniu. Zeznanie podatkowe składane przez podatnika w Urzędzie Skarbowym powinno zawierać kwotę odpowiadającą wysokości podatku wyliczoną na podstawie uzyskanych dochodów. Przy obliczaniu podatku podatnik ma prawo uwzględnić obowiązujące przepisami ulgi i odliczenia.

Wszelkie uchybienia podatnik winien wyjaśnić organom podatkowym zgodnie z nałożonym na niego obowiązkiem podatkowym. Podobnie informacja o zmianach w stanie faktycznym powinna zostać przekazana organom podatkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.

Płatnik PIT

Mianem płatnika określa się podmiot zobowiązany przepisami do obliczania, pobierania, a następnie uiszczania podatku należnego. Obowiązek ten wynika z ustawy podatkowej i winien zostać wykonany zgodnie z określonym w niej terminem i względem właściwego organu podatkowego.

Płatnikiem może być:

  • zakład pracy,
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • placówki naukowe,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podatnik a płatnik

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik ma obowiązek przedstawić organom podatkowym informacje dotyczące dochodów i wszystkich pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

Płatnik w imieniu podatnika zobligowany jest do obliczania wysokości pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych i odprowadzania go do organu podatkowego. Zaliczka na podatek dochodowy pobierana jest przez płatnika z dochodów uzyskiwanych przez podatnika i przekazywana organom podatkowych. Informacją roczną potwierdzającą wywiązanie się obowiązku jest złożona w terminie deklaracja PIT-11, świadcząca o wysokości dochodów podatnika. Zaliczka przekazywana jest do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika Urzędu Skarbowego.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!