rok 2016

Zmiany w PIT w 2016 roku

rok 2016W 2016 roku (w rozliczeniu za 2015 rok) zmianom ulegną zarówno druki deklaracji jak i informacje, które powinny być przekazane organom, a także zasady składania deklaracji. Zmiany dotkną m.in. prowadzących działalność gospodarczą, niektórych rodziców i osoby składające korekty PIT.

Zmiany w PIT dla małżeństw i rodziców

Jedna ze zmian dotyczy rozliczania ulgi na dzieci. Od nowego roku nie będzie już możliwości złożenia załącznika PIT/UZ. W poprzednim roku podatkowym taki załącznik był składany przez osoby, które korzystały z ulgi na dziecko, a u których kwota ulgi przewyższała kwotę podatku. Nie oznacza to jednak, że zrezygnowano ze zwrotu niewykorzystanej ulgi. Osoba, która chce skorzystać z takiej ulgi będzie musiała wypełnić odpowiednie pozycje w deklaracji PIT-36 lub PIT-37.

Zmiany czekają także rodziców rozliczających dochody swoich dzieci. Obecny załącznik PIT/M był odpowiedni dla osób, które miały wyłączne prawo do dochodów wszystkich dzieci lub gdy takie prawo przysługiwało obojgu rodzicom. Formularz, który zostanie wprowadzony w 2016 roku pozwoli na odpowiednie wypełnienie go w sytuacji, gdy dochody dwojga dzieci podlegają łącznemu opodatkowaniu z rodzicami oraz jeśli podatnik ma wyłączne prawo do dochodów jednego dziecka, a co drugiego dziecka takie prawo przysługuje obojgu rodzicom.

Kolejna zmiana dotyczy małżonków, którzy osiągają dochody ze wspólnego użytkowania lub posiadania rzeczy, a także ze wspólnej własności. Nie będą już mieli obowiązku ponowienia oświadczenia dotyczącego tego czy całość przychodu ma być rozliczona tylko i wyłącznie u jednego małżonka. Od roku 2016 oświadczenie będzie trzeba złożyć raz. Ponowne jego złożenie jest konieczne w chwili rezygnacji z tej formy rozliczenia.

Zmiany w PIT dla prowadzących działalność gospodarczą

Od 2016 r. obowiązywać będzie nowy wzór załącznika PIT/B. Nowy wzór zawiera informacje dotyczące wykazywania przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, która prowadzona jest na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli podatnik poniósł stratę w wyniku prowadzenia takowej działalności.

W deklaracji PIT/B nie będziemy mogli także wykazać przychodów, które zostały uzyskane za granicą, a które są zwolnione z opodatkowania w Polsce. Jeżeli takie przychody muszą być wykazane w deklaracji podatkowej to należy to zrobić w deklaracji PIT-36 w części H, a także w załączniku PIT/ZG.

Zmiany w PIT dla prowadzących własną uprawę lub hodowlę

Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, które pochodzą z uprawy lub hodowli własnej będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Na skutek tego zmianom ulegną deklaracje PIT-28, PIT-28/A, PIT/O i PIT/D.

Zmiany w PIT dla sprzedających prywatnie swoje rzeczy

Zmianie uległa deklaracja PIT-36 w zakresie przychodów ze sprzedaży lub zbycia rzeczy. Obecnie nie ma możliwości odliczenia straty, która została poniesiona z tytułu sprzedaży, ale nowa deklaracja pozwala grupować przychody, a także sumować koszty i przychody z tytuły sprzedaży rzeczy z przychodami lub kosztami pochodzącymi z zupełnie innych źródeł.

Zmiany w korektach PIT

Od 2016 roku nie będzie trzeba już składać pisemnego uzasadnienia przyczyn składania deklaracji korygującej (druku ORD-ZU). W tym przypadku wystarczy ponownie złożyć deklarację, ale zamiast zaznaczyć, że jest to deklaracja rozliczeniowa zaznaczamy okienko z informacją o deklaracji korygującej. Nowością jest także zmniejszenie procentowej stawki kwoty odsetek za zwłokę, która będzie wynosiła 50% stawki podstawowej.

Zmiany w doręczaniu PIT

Od przyszłego roku pisma nadawane w polskiej placówce pocztowej, placówce pocztowej znajdującej się w innym państwie, które jest członkiem Unii Europejskiej lub złożonych w polskim urzędzie konsularnym będą uznawane za doręczone pod datą, która jest oznaczona jako data nadania. Jest to ogromne ułatwienie dla osób niemieszkających w Polsce, ponieważ pisma wysyłane z innych krajów członkowskich Unii będą traktowane przez organy podatkowe jako pisma doręczone według daty nadania. Zasada ta nie dotyczy krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. W tym przypadku datą doręczenia będzie data otrzymania przesyłki przez Urząd Pocztowy w Polsce.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!