rok 2016

Zmiany w PIT w 2016 roku

rok 2016W 2016 roku (w rozliczeniu za 2015 rok) zmianom ulegną zarówno druki deklaracji jak i informacje, które powinny być przekazane organom, a także zasady składania deklaracji. Zmiany dotkną m.in. prowadzących działalność gospodarczą, niektórych rodziców i osoby składające korekty PIT.

Zmiany w PIT dla małżeństw i rodziców

Jedna ze zmian dotyczy rozliczania ulgi na dzieci. Od nowego roku nie będzie już możliwości złożenia załącznika PIT/UZ. W poprzednim roku podatkowym taki załącznik był składany przez osoby, które korzystały z ulgi na dziecko, a u których kwota ulgi przewyższała kwotę podatku. Nie oznacza to jednak, że zrezygnowano ze zwrotu niewykorzystanej ulgi. Osoba, która chce skorzystać z takiej ulgi będzie musiała wypełnić odpowiednie pozycje w deklaracji PIT-36 lub PIT-37.

Zmiany czekają także rodziców rozliczających dochody swoich dzieci. Obecny załącznik PIT/M był odpowiedni dla osób, które miały wyłączne prawo do dochodów wszystkich dzieci lub gdy takie prawo przysługiwało obojgu rodzicom. Formularz, który zostanie wprowadzony w 2016 roku pozwoli na odpowiednie wypełnienie go w sytuacji, gdy dochody dwojga dzieci podlegają łącznemu opodatkowaniu z rodzicami oraz jeśli podatnik ma wyłączne prawo do dochodów jednego dziecka, a co drugiego dziecka takie prawo przysługuje obojgu rodzicom.

Kolejna zmiana dotyczy małżonków, którzy osiągają dochody ze wspólnego użytkowania lub posiadania rzeczy, a także ze wspólnej własności. Nie będą już mieli obowiązku ponowienia oświadczenia dotyczącego tego czy całość przychodu ma być rozliczona tylko i wyłącznie u jednego małżonka. Od roku 2016 oświadczenie będzie trzeba złożyć raz. Ponowne jego złożenie jest konieczne w chwili rezygnacji z tej formy rozliczenia.

Zmiany w PIT dla prowadzących działalność gospodarczą

Od 2016 r. obowiązywać będzie nowy wzór załącznika PIT/B. Nowy wzór zawiera informacje dotyczące wykazywania przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, która prowadzona jest na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli podatnik poniósł stratę w wyniku prowadzenia takowej działalności.

W deklaracji PIT/B nie będziemy mogli także wykazać przychodów, które zostały uzyskane za granicą, a które są zwolnione z opodatkowania w Polsce. Jeżeli takie przychody muszą być wykazane w deklaracji podatkowej to należy to zrobić w deklaracji PIT-36 w części H, a także w załączniku PIT/ZG.

Zmiany w PIT dla prowadzących własną uprawę lub hodowlę

Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, które pochodzą z uprawy lub hodowli własnej będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Na skutek tego zmianom ulegną deklaracje PIT-28, PIT-28/A, PIT/O i PIT/D.

Zmiany w PIT dla sprzedających prywatnie swoje rzeczy

Zmianie uległa deklaracja PIT-36 w zakresie przychodów ze sprzedaży lub zbycia rzeczy. Obecnie nie ma możliwości odliczenia straty, która została poniesiona z tytułu sprzedaży, ale nowa deklaracja pozwala grupować przychody, a także sumować koszty i przychody z tytuły sprzedaży rzeczy z przychodami lub kosztami pochodzącymi z zupełnie innych źródeł.

Zmiany w korektach PIT

Od 2016 roku nie będzie trzeba już składać pisemnego uzasadnienia przyczyn składania deklaracji korygującej (druku ORD-ZU). W tym przypadku wystarczy ponownie złożyć deklarację, ale zamiast zaznaczyć, że jest to deklaracja rozliczeniowa zaznaczamy okienko z informacją o deklaracji korygującej. Nowością jest także zmniejszenie procentowej stawki kwoty odsetek za zwłokę, która będzie wynosiła 50% stawki podstawowej.

Zmiany w doręczaniu PIT

Od przyszłego roku pisma nadawane w polskiej placówce pocztowej, placówce pocztowej znajdującej się w innym państwie, które jest członkiem Unii Europejskiej lub złożonych w polskim urzędzie konsularnym będą uznawane za doręczone pod datą, która jest oznaczona jako data nadania. Jest to ogromne ułatwienie dla osób niemieszkających w Polsce, ponieważ pisma wysyłane z innych krajów członkowskich Unii będą traktowane przez organy podatkowe jako pisma doręczone według daty nadania. Zasada ta nie dotyczy krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. W tym przypadku datą doręczenia będzie data otrzymania przesyłki przez Urząd Pocztowy w Polsce.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Rozliczanie z małżonkiem 2024 (PIT za 2023)

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim mogą wspólnie składać deklaracje podatkowe. Warto pamiętać, że dzięki wprowadzonym zmianom związek małżeński nie musi trwać cały rok, aby para mogła wspólnie się rozliczać. 

Czytaj więcej!

Ulga na Internet 2024 (PIT za 2023)

Składając zeznanie podatkowe za rok 2023 wciąż możemy skorzystać z ulgi na Internet. Dzieje się tak jednak tylko w niektórych przypadkach, bo ulga ta została mocno ograniczona.  Koszty poniesione za

Czytaj więcej!

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!