kombajn

Jak rozliczyć dochód z gospodarstwa rolnego

kombajnPodatkowi dochodowemu podlegają jedynie działy specjalne produkcji rolnej. Osoby prowadzące inną działalność rolniczą płacą podatek rolny.

Podatek rolny

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne nie płacą podatku od dochodów, ale od gruntów, którego są posiadaczami, właścicielami lub użytkownikami wieczystymi.

Podatek dotyczy gruntów rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych. Wyjątkiem są grunty, na których prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż działalność rolnicza. Ponadto, zwolnione z podatku rolnego są użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych. Podatkowi rolnemu nie podlegają także użytki ekologiczne.

W 2015 roku podatek rolny dla gospodarstw rolnych wynosi 153,43 zł za 1 hektar przeliczeniowy. W przypadku innych gruntów wysokość podatku to 306,85 zł/ha.

Liczbę hektarów przeliczeniowych oblicza się biorąc pod uwagę powierzchnię gruntu w hektarach oraz przelicznik dla danej klasy użytku rolnego i danego okręgu podatkowego.

Przeliczniki dla gruntów ornych:

okręg/
klasa:
IIIIIIIV
I1,951,801,651,45
II1,801,651,501,35
IIIa1,651,501,401,25
IIIb1,351,251,151,00
IVa1,101,000,900,80
IVb0,800,750,650,60
Przeliczniki dla użytków zielonych (łąki i pastwiska):
okręg/
klasa:
IIIIIIIV
I1,751,601,451,35
II1,451,351,251,10
III1,251,151,050,95
IV0,750,700,600,55

Okręgi podatkowe określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych.

Podatek rolny osoby fizyczne płacą w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Podatek należy wpłacić na konto urzędu gminy lub sołtysowi.

Przykład:

Pan Jan prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 10 ha w Łagiewnikach w województwie dolnośląskim. Posiada grunty orne klasy II. Ile podatku zapłaci?

Zgodnie z rozporządzeniem z 10 grudnia 2001 r., Łagiewniki w województwie dolnośląskim znajdują się w I okręgu podatkowym. W tabeli powyżej widzimy, że przelicznik dla gruntów ornych II klasy, w I okręgu podatkowym, wynosi 1,80. Pan Jan posiada zatem 18 ha przeliczeniowych gruntów. Wysokość podatku rolnego wyniesie więc w jego przypadku 2761,74 zł (153,43 x 18).

Działy specjalne produkcji rolnej

Do działów specjalnych produkcji rolnej należą:

 • uprawy w szklarniach,
 • uprawy grzybów i ich grzybni,
 • uprawy roślin „in vitro”,
 • fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego,
 • wylęgarnie drobiu,
 • hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,
 • hodowla dżdżownic,
 • hodowla entomofagów,
 • hodowla jedwabników,
 • prowadzenie pasiek,
 • hodowla i chów poza gospodarstwem rolnym następujących zwierząt: psów rasowych, kotów rasowych, koni, ryb akwariowych, owiec, świni, bydła i cieląt, krów.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej może być ustalany na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, albo przy zastosowaniu tzw. norm szacunkowych. Do decyzji podatnika należy, którą metodę wybierze. Osoby, które wybiorą ustalanie dochodu na podstawie księgi, mogą również wybrać, czy chcą obliczać podatek według skali podatkowej, czy też płacić podatek liniowy (stawka 19% niezależnie od wysokości dochodu).

Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej mają obowiązek złożyć do 30 listopada deklarację PIT-6/PIT-6L, na której wykażą rodzaj i rozmiar planowanej produkcji na przyszły rok. Na podstawie tej deklaracji urząd skarbowy określi wysokość zaliczek na podatek, które podatnik będzie miał obowiązek płacić co miesiąc w trakcie roku. W roku następującym po roku podatkowym, do 30 kwietnia, należy natomiast złożyć deklarację PIT-36 lub PIT-36L w przypadku podatku liniowego.

Nie czekaj z rozliczeniem PIT do ostatniej chwili. Skorzystaj z ulg i uniknij błędów. Złóż deklarację podatkową za pomocą prostego oraz bezpiecznego programu. Dowiedz się więcej.

Na rozliczenie PIT zostało:

Dni
Godzin
Minut

Skorzystaj z darmowego programu do PIT, który umożliwia szybkie, proste i bezpieczne wypełnienie formularza PIT i wysłanie przez Internet do Urzędu Skarbowego. Aplikacja wyposażona jest w funkcjonalności, które pomagają w bezbłędnym wypełnieniu danych, koniecznych dla poprawnego obliczenia podatku. Dowiedz się więcej.

Aktualności:

Na rozliczenie PIT pozostało:

Dni
Godzin
Minut

Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę!